Back to Top
Posted 1 year ago / 67 notes / Tagged: nicki, nicki minaj, trinidad, trinidad & tobago, Pound the alarm, PTA,